วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552

ประวัติส่วนตัว

- ชื่อ – นามสกุล นางสาว ประภาพร สายไตย
รหัสประจำตัว 50088782008
ชื่อภาษาอังกฤษ MS.PRAPAPORN SAYTAI
เกิดวันที่ 5 เดือน พฤษภาคม พ.ศ 2525 อายุ 26 ปี ศาสนา พุทธ
- สถานประกอบการ/หน่วยงาน
(ภาษาไทย) บริษัท สยามไอซิน จำกัด
(ภาษาอังกฤษ) SIAM AISIN CO., LTD
โทรศัพท์ (037)270-100 โทรสาร (037)270-221

- การศึกษา
ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนศรีมโหสถ
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

- ข้อมูลการทำงาน
สถานที่ทำงานปัจจุบัน บริษัทสยามไอซิน จำกัด โทร (037)270-100
ประสบการณ์การทำงาน บริษัทสยามไอซินจำกัด (6 ปี)
ความรู้ความสามารถพิเศษ พูดภาษาญี่ปุ่น
ความสนใจพิเศษ แบดมินตัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น